Admitere

Admitere Doctorat

Admiterea la programul de studii universitare de doctorat oferit de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat, elaborată anual conform metodologiei-cadru emise de Ministerul Educaţiei Naţionale și disponibilă la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Cine?

Pot participa la admiterea în ciclul III de studii universitare (doctorat) absolvenții cu diploma de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice ca fiind cel puțin studii universitare de masterat care sunt:
1. Cetățenii români;
2. Cetățenii statelor membre UE, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene;
3. Cetățenii din Republica Moldova;
4. Cetățenii din țările terțe UE, absolvenți de studii universitare de masterat.

Când?

Concursul de admitere la programul studii universitare de doctorat oferit de UAD are loc, de regulă, în luna septembrie a fiecărui an, conform calendarului  aprobat. Calendarul de concurs pentru sesiunea de admitere este disponibil la secțiunea Sesiunea de admitere în curs.

Cum?

Pentru detalii privind modalitatea de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat vă rugăm consultați secțiunea Sesiunea de admitere în cursÎnscriere, acte dosar

Ce?

Concursul de admitere (colocviu) cuprinde: 1) proba eliminatorie – evaluarea dosarului partea a II-a ce cuprinde portofoliul cu reproduceri după lucrări / realizări artistice din creaţia personală a candidatului şi 2) proba a doua – prezentarea proiectului de cercetare pentru programul de doctorat.

Media probei de prezentare a proiectului de cercetare pentru programul de doctorat se calculează ca medie a notelor acordate de către membrii comisiei de interviu. Fiecare dintre aceștia acordă fiecărui candidat câte o notă de la 1 la 10 pentru susținerea probei de admitere la doctorat. Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei.

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare la sediu sau pe site.

Număr de locuri disponibile: Repartizare cifră şcolarizare doctorat 2018-2019.

Unde?

Cea de a doua probă (proba de prezentare a proiectului de cercetare pentru programul de doctorat) are loc, de regulă, la Casa Matei Corvin, str. Matei Corvin nr. 6.