Admitere

Înscriere, acte dosar

Candidatul va prezenta la înscriere două dosare, conţinând următoarele documente:

DOSARUL I

a. fişa de înscriere a candidatului;

b. certificatul de naştere în original după care se va face o copie care va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către persoanele desemnate în acest sens sau în copie legalizată la notar

 c. certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui în original după care se va face o copie care va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către persoanele desemnate în acest sens sau în copie legalizată la notar

d. diploma de bacalaureat în original după care se va face o copie care va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către persoanele desemnate în acest sens sau în copie legalizată la notar

e. diploma de licenţă în original după care se va face o copie care va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către persoanele desemnate în acest sens sau în copie legalizată la notar

f. foaia matricolă sau suplimentul de diplomă de licență în original după care se va face o copie care va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către persoanele desemnate în acest sens sau în copie legalizată la notar

g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare cu durata de minimum un an şi suplimentul de diplomă sau foaia matricolă aferentă în original după care se va face o copie care va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către persoanele desemnate în acest sens sau în copie legalizată la notar

Candidaţii care au promovat examenul disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017 - 2018 prezintă la înscriere diploma de master sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere a Diplomelor (CNRED), de pe lână Ministerul de resort. Procedura de obținere a atestatului de echivalare a studiilor este prevăzută în anexa 1 din prezenta metodologie.

h. certificatul de competenţă lingvistică într-o limbã de circulaţie internaţionalã eliberat de departamentele de limbi strãine ale universitãţilor acreditate, sau adeverinţã care atestã efectuarea de cãtre candidat a unui stagiu de învãţãmânt sau cercetare de minimum 6 luni în strãinãtate;

i. declaraţie pe propria răspundere că nu urmează şi nu a urmat un alt program de doctorat la buget;

j. chitanţa/mandat poștal/ordin de plată privind achitarea taxei de înscriere;

k. copie după buletin/carte de identitate;

l. 3 fotografii tip  3/4 cm (pe verso se va scrie numele și prenumele candidatului)

m. proiectul de cercetare.

n. dosar plic

DOSARUL II

• portofoliu cu lucrări din creaţia personală în domeniul arte vizuale;

• curriculum vitae europass, cuprinzând, după caz, lista participãrilor

expoziţionale şi/sau lista lucrãrilor ştiinţifice publicate;

• copie după foaia matricolă/foile matricole sau suplimentul / suplimentele la diplomă;

• copie după diploma de licenţă şi, după caz, copia după diploma de master sau altele.

• dosar plic

(2) Pe coperta fiecărui dosar plic candidații vor completa cu majuscule următoarele date: numele (din certificatul de naștere), inițiala tatălui, prenumele, numele dobândit în urma căsătoriei(dacă este cazul); domeniul de doctorat: ARTE VIZUALE, precum și numărul dosarului(Dosar I/dosar II, după caz).

(3) Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 350 lei, iar pentru angajații UAD Cluj-Napoca este gratuit. Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior.