Admitere

Înscriere, acte dosar

Candidatul va prezenta la înscriere dosarul, compus din două părţi (sau două dosare), conţinând următoarele documente:

PARTEA I

a. fişa de înscriere a candidatului;
b. certificatul de naştere în copie legalizată;
c. certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui în copie legalizată;
d. diploma de bacalaureat în copie legalizată;
e. diploma de licenţă în copie legalizată;
f. foaia matricolă sau suplimentul de diplomă în copie legalizată;
g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare cu durata de minimum un an şi suplimentul de diplomă sau foaia matricolă aferentă în copie legalizată;
h. certificatul de competenţă lingvistică într-o limbã de circulaţie internaţionalã eliberat de departamentele de limbi strãine ale universitãţilor acreditate, sau adeverinţã care atestã efectuarea de cãtre candidat a unui stagiu de învãţãmânt sau cercetare de minimum 6 luni în strãinãtate;
i. declaraţie pe propria răspundere că nu urmează şi nu a urmat un alt program de doctorat la buget;
j. chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
k. copie după buletin/carte de identitate;
l. fotografie tip buletin;
m. proiectul de cercetare.

PARTEA a II-a

• portofoliu cu lucrări din creaţia personală în domeniul arte vizuale;
• curriculum vitae europass, cuprinzând, după caz, lista participãrilor expoziţionale şi/sau lista lucrãrilor ştiinţifice publicate;
• copie după foaia matricolă/foile matricole sau suplimentul/suplimentele la diplomă;
• copie după diploma de licenţă şi, după caz, copia după diploma de master sau altele.

Candidaţii care au promovat examenul disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2015 - 2016 prezintă la înscriere diploma de masterat sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 300 lei, iar pentru angajații UAD Cluj-Napoca este gratuit. Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior.