Admitere

Rezultate

STABILIREA ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR CONCURSULUI, CONTESTAȚII

După finalizarea notării la proba eliminatorie (cu note de la 1 la 10), se procedează la afișarea rezultatelor la loc vizibil, nu mai târziu de ora 23.00 a zilei desfășurării probei. Candidații declarați respinși pot să depună contestații. Eventualele contestații se adresează comisiei centrale de admitere și se depun la secretariatul universității nu mai târziu de ora 14.00 a zilei ulterioare desfășurării probei. Lucrãrile ale cãror notãri au fost contestate vor fi resigilate şi recorectate de cãtre alte cadre didactice decât cele care le-au corectat în timpul concursului. Universitatea este singura în mãsurã sã decidã asupra temeiniciei contestațiilor.

După soluționarea contestațiilor, se procedează la afișarea rezultatelor finale pentru proba DESEN. Candidații care obțin la proba 1 cel puţin media 5 (cinci) se califică pentru participarea la PROBA PRACTICĂ ce se desfășoară conform celor menționate la punctul IV al prezentei metodologii.

După încheierea probelor de concurs aferente Examenului de Selecție, pentru candidații înscriși la specializările/programele de studii Arte plastice (Pictură), Arte plastice (Sculptură), Arte plastice (Grafică), Arte plastice (Foto-videoprocesare computerizată a imaginii), Conservare și restaurare, Ceramică-sticlă-metal, Arte textile–design textil, Modă–design vestimentar și Design se procedează la evaluarea fiecărei probe în parte: se acordă o notă (media aritmetică a tuturor notelor acordate de membrii comisiei) pentru proba practică și o notă (media aritmetică a tuturor notelor acordate de membrii comisiei) pentru proba orală. Calculul mediei generale la examenul de selecţie pentru candidații mai sus menționați se realizează după cum urmează:

  • Media la Proba desen reprezintă 1/4
  • Media la Proba practică reprezintă 2/4;
  • Media la Proba orală reprezintă 1/4.

Pentru candidații înscriși la specializarea/programul de studii Istoria și teoria artei, nota la examenul de selecție este egală cu media obținută de candidat la examenul de bacalaureat.

Selecţia (ierarhizarea) candidaților se face în ordinea descrescãtoare a mediei generale obţinute în concurs:

a) pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, în limita numãrului aprobat de Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice,

b) pentru locurile cu taxã, în limita numãrului aprobat de universitate, conform  capacităţii de şcolarizare aprobate de ministerul de resort.

În cazul în care, la una dintre specializări/program de studii, doi sau mai mulți candidați obţin medii generale egale, se utilizează ca și criteriu de departajare media obţinută la Proba practică. Dacă se obțin medii egale şi la proba practică, se vor utiliza ca şi criterii de departajare suplimentare, în ordinea enumerării, următoarele:
1) media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat,
2) 
în cazul menţinerii egalităţii şi după utilizarea primelor două criterii de departajare, se va proceda la resusţinerea probei practice în vederea departajării.

Pentru candidaţii înscrişi la specializarea/programul de studii Istoria şi teoria artei se va utiliza ca şi criteriu de departajare nota obținută la examenul de bacalaureat la proba limba și literatura română. În cazul în care nu s-a putut efectua departajarea în virtutea acestui criteriu, se va lua în considerare nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului.

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centralã de admitere a  Universitãţii de Artã şi Design din Cluj-Napoca se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la Universitatea de Artă și Design, instituţie de învăţământ superior la care aceştia au candidat.

Odatã cu listele se afişeazã şi termenul în care se pot depune contestaţiile. Se admit contestaţii numai la proba practică. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele probelor practice, se depun la comisia de admitere din cadrul Universitãţii, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. La probele orale nu se admit contestaţii.

Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de cel mult 3 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora.

Universitatea este singura în mãsurã sã decidã asupra temeiniciei contestaţiilor. Lucrãrile ale cãror notãri au fost contestate vor fi sigilate şi recorectate de cãtre alte cadre didactice decât cele care le-au corectat în timpul concursului.

Lucrãrile notate peste 9,00, primite la contestaţie, se admit dacã în urma recorectãrilor se obţin note care conduc la o medie egalã sau superioarã ultimului candidat admis. Se vor admite contestaţiile depuse pentru lucrãrile notate sub 9,00 sau cu 9,00 la care, prin recorectare, se obţine o medie mai mare cu cel puţin un punct.

Validarea modificãrii mediei iniţiale a unei lucrãri, de cãtre comisia de contestaţii, atrage dupã sine recalcularea mediei generale a candidatului respectiv, precum şi aducerea acestuia pe poziţia corespunzãtoare din lista generalã de clasificare a candidaţilor, în ordinea mediilor, cu toate consecinţele care decurg pentru el; în oricare din situaţii, aplicarea acestor prevederi nu va influenţa în nici un fel situaţia celor declaraţi admişi iniţial.

Comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face prin afişare. Dupã expirarea termenului de rezolvare şi rãspuns la contestaţii, rezultatul concursului de admitere se considerã definitiv şi nu mai poate fi modificat. Rezultatele concursului de admitere rămân afişate la loc vizibil şi permanent timp de 45 zile.

Ciornele precum şi colile-tip anulate pentru fiecare probă se împachetează şi se păstrează separat, sub cheie, 30 de zile de la încheierea concursului, după care se distrug sub supravegherea unui membru al comisiei centrale de admitere.