Admitere

Candidați Non-UE

Admitere licență / Admitere masterat

Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv O.M. 6000/2012, modificat prin O.M. 3359
MD/2013, cetăţenii din ţările terţe UE sunt înscrişi la studii în România prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii de eligibilitate:

- depunerea la sediul universităţii a dosarului de înscriere până cel târziu la data de 5 august 2016 şi primirea scrisorii de acceptare la studii din partea universităţii
- promovarea testului de aptitudini organizat pentru învăţământul superior de artă, test care va fi susţinut în cadrul universităţii. Testarea va avea loc după primirea scrisorii de acceptare la studii.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

1. Cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în Anexa nr. 2 A (engleză) sau 2 B (franceză) completată la toate rubricile, în două exemplare;
2. Actul de studii – copie şi traducerea legalizată – care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);
3. Foile matricole – copii şi traduceri legalizate – aferente studiilor efectuate;
4. Certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
5. Copie de pe paşaport – valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de
acceptare la studii;
6. Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
7. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română.

Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care
optează. Instituţia de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice – Direcţia Generală Relaţii Internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii complete de solicitanţi. Direcţia Generală Relaţii Internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante.

Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca.

La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din Dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o ţară a Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.

Admitere doctorat

Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv O.M. 6000/2012, modificat prin O.M. 3359
MD/2013, cetăţenii din ţările terţe UE sunt înscrişi la studii în România prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii de eligibilitate:

- depunerea la sediul universităţii a dosarului de înscriere până cel târziu la data de 5 august 2016 şi primirea scrisorii de acceptare la studii din partea universităţii
- promovarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat, concurs organizat de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca. Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat. Aceasta este disponibilă la secțiunea secțiunea Admitere doctorat - Sesiunea de admitere în curs.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

1. Cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în Anexa nr. 2 A (engleză) sau 2 B (franceză) completată la toate rubricile, în două exemplare;
2. Actul de studii – copie şi traducerea legalizată – care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);
3. Foile matricole – copii şi traduceri legalizate – aferente studiilor efectuate;
4. Certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
5. Copie de pe paşaport – valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de
acceptare la studii;
6. Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
7. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română.

Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care
optează. Instituţia de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice – Direcţia Generală Relaţii Internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii complete de solicitanţi. Direcţia Generală Relaţii Internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante.

Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca.

La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din Dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o ţară a Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.