Noutăți
14.01.2021
Concurs pentru postul de director al CSUD

Informațiile referitoare la concursul pentru postul de diretor al CSUD se găsesc la http://uad.ro/programe_studii/doctorat/formulare_anexe/

30.12.2020
Actualizare informatii campanie de vaccinare impotriva COVID-19

Informatii actualziate despre campanie pot fi accesate pe site-ul 

https://vaccinare-covid.gov.ro/comunicate-oficiale/

11.12.2020
Distribuire burse sem. 1

Burse pentru anul universitar 2020 - 2021

Anunț contestații și extrase de cont

 

Informațiile se pot consulta și la capitolul Burse ( http://uad.ro/studenti/burse/ )

20.11.2020
Valabilitate adeverințe finalizare studii (licență și master 2020)

Anunț.

13.11.2020
Decizie în privința desfășurării activităților didactice pe durata semestrului I 2020-2021

Ca urmare a Hotărârii Senatului UAD din data de 13.11.2020, anunțăm următoarele:

1. Se suspendă activitățile didactice față în față până la finalul semestrului I al anului universitar
2020-2021, respectiv se trece la SCENARIUL 3, începând cu data de 02.12.2020.

2. Toate activitățile didactice, inclusiv cele ce țin de evaluarea studenților, se vor realiza în format
online, începând cu data de 02.12.2020 și până la finalul semestrului I al anului universitar 2020-
2021.

3. Se consideră intervalul 16.11.2020 – 27.11.2020 drept perioadă de tranziție de la Scenariul 2 la
Scenariul 3
, fiind permise în acest interval, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenție, activitățile didactice față în față care, prin natura lor, presupun utilizarea dotărilor și echipamentelor imobile ale UAD.

4. Efectuarea activităților didactice menționate la punctul 3 respectă următoarele principii:
-principiul opționalității: cadrele didactice și studenții pot opta dacă participă sau nu, în intervalul 16.11.2020 – 27.11.2020, la activitățile didactice față în față;
-principiul priorității: departamentele pot modifica orarul inițial dacă consideră că este oportun și benefic pentru procesul educațional ca alte discipline decât cele programate inițial să fie desfășurate în acest interval.

5.  În vederea realizării etapei de transpunere/producție, aferente elaborării temelor de către studenți, în funcție de specificul programului de studii și de solicitări, studenții vor putea beneficia în intervalul 04.01.2021 – 15.01.2021, de anumite servicii tehnice oferite de departamente, conform unor programări riguroase și în limitele contextului epidemiologic de la acel moment.

05.11.2020
Anunț relații cu publicul - secretariat

Anunț

Pentru a preveni și diminua răspândirea potențială a infectării cu virusul COVID-19 în perioada următoare, studenții sunt rugați să transmită eventualele solicitări adresate compartimentului secretariat doar prin e-mail (secretarsef@uad.ro, fap-secretariat@uad.ro, fadd@uad.ro, doctorat@uad.ro) sau telefonic 0264-591577, 0264-591771.

Carnetele și legitimațiile de student se vor ridica de la parterul clădirii din Piața Unirii nr. 31. Pentru ridicarea acestora vă solicităm să prezentați cartea de identitate.

 

SECRETARIATUL

28.10.2020
Anunț de suspendare a orelor față-în-față pt 14 zile începând de luni, 02.11.2020

Ca urmare a hotărârii Senatului UAD de astăzi, 28.10.2020, se suspendă activitățile didactice față-în-față pentru 14 zile, începand cu data de luni, 2 noiembrie 2020. Activitățile didactice vor continua în tot acest interval în format integral online.

27.10.2020
Anunț termen limită modificare contracte de studii

Contractele de studii (cuprinzând disciplinele contractate) se mai pot modifica până la data de 30 octombrie 2020 prin depunerea unei cereri (semnată și datată) pe adresele de e-mail ale facutăților (fap-secretariat@uad.rofadd@uad.ro). Cererile depuse ulterior acestei date nu se vor lua în considerare.

21.10.2020
Depunere documente pentru burse sociale/medicale

Perioada de depunere a documentelor pentru burse sociale/medicale în semestrul I, anul universitar 2020/2021: 21 octombrie - 8 noiembrie 2020

 

Studenții care solicită bursă socială/ medicală vor depune/transmite, fie la parterul clădirii din Piața Unirii nr. 31, fie prin serviciile poștale, o cerere conform modelului existent pe site-ul universității ( http://www.uad.ro/Public/Docs/04%20STUDENTI/07%20Burse/Regulament%20burse%202019-
2020%20Anexe.pdf ) însoțită de un dosar plic care să cuprindă documentele care se regăsesc la pag.10, anexa 1 a Regulamentului de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material studenților de la ciclurile de studii licență și master. Acesta îl regăsiți la link-ul
http://www.uad.ro/Public/Docs/04%20STUDENTI/07%20Burse/Regulament%20burse%202019-2020.pdf . Documentele specificate în această anexă trebuie depuse în original. Documentele care nu pot fi lăsate în original la dosar (ex. cupoane de pensie), vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către personalul Compartimentului Secretariat și înapoiate studenților la cerere. Pe coperta dosarului se va preciza și se va certifica prin semnătura studentului numărul de file cuprinse în dosar.

 

Documentele care justifică venitul fiecărui membru al familiei, trebuie să cuprindă perioada de referință: iulie, august, septembrie 2020.
Orice venit (veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din prestarea unor activități autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, venituri din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, contract închiriere, venituri din tranzacții imobiliare, orice alt venit care apare pe adeverința ANAF, exclus venituri obținute din jocuri de noroc) cuprins în adeverința emisă de ANAF trebuie justificat prin adeverințe/documente.

Pentru obținerea bursei sociale, venitul net pe membru al familiei nu poate depăși 1346 lei.

Pentru bursele sociale medicale certificatul de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se încadrează în prevederile legale trebuie să fie emis cu maximum 3 luni înainte de data depunerii dosarului sau să aibă certificate valabilitatea.

DOSARELE INCOMPLETE SE RESPING.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon afișate pe site-ul universității la link-ul http://www.uad.ro/contact/ - Info studenți

01.10.2020
Contracte, carnete, legitimații - Anul II și III licență, anul II master

În atenția studenților din Anul II și III licență, anul II master

Informații despre completarea contractelor de studii, vizarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport

 

Pentru înscrierea în anul universitar, toţi studenţii UAD trebuie să completeze şi să semneze 2 tipuri de contracte (un contract cuprinzând taxele de şcolarizare şi un contract cuprinzând disciplinele studiate în anul în curs), după cum urmează:

 

Pasul 1: Contractul care cuprinde taxele de şcolarizare

- Pentru a valida calitatea de student în anul universitar 2020-2021, studenții au obligativitatea de a completa contractul care cuprinde taxele de școlarizare și a-l preda după cum urmează:

 

1. Descărcați contractul de școlarizare de pe pagina personală (studenti.uad.ro și logare cu CNP-ul)

2. Imprimați contractul de studii în 2 exemplare, față-verso.

3. Completați contractul în 2 exemplare la următoarele secțiuni: Art. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE (cu datele din cartea de identitate), Art. II. OBIECTUL CONTRACTULUI (conform statutului obținut în urma redistribuirilor), ART. VIII. ALTE CLAUZE (semnătura și data), nume, prenume, semnătură, DECLARAȚIE consimțământ (nume și semnătură).

 

 

Pasul 2: Contractul care cuprinde disciplinele de studiu

A) Completarea on-line (pe pagina personală a fiecărui student) până la data de 4 octombrie 2020, a contractului de studii cuprinzând disciplinele studiate* în anul universitar 2020-2021 (precum şi disciplinele din anii anteriori nepromovate – recuperare de credite - pe care doriţi să le refaceţi **). După data de 4 octombrie nu se mai pot face modificări online la contractele de studiu cuprinzând disciplinele studiate. Pentru modificări în alegerea disciplinelor opționale după 4 octombrie, este nevoie să transmiteți solicitarea de modificare a contractului către adresa de e-mail a facultății de care aparțineți.

Atenție - Nu se mai pot face modificări pentru recontractarea disciplinelor restante din alți ani și pentru modulul psihopedagogic după data de 4 octombrie!

 

(*) În momentul alegerii disciplinelor opționale, vă rugăm să selectați disciplina în ambele semestre ale anului universitar. Neprocedând în acest fel, contractul va fi modificat la secretariat, iar disciplinele opționale selectate pentru primul semestru vor fi automat selectate și pentru al doilea semestru, urmând a se resemna contractul de studii.

(**) Studenții care vor să refacă discipline din anii anteriori nepromovate – atenție!

Studenţii care aleg să refacă disciplinele nepromovate din anii – recuperare de credite – au obligativitatea să le promoveze în anul universitar în curs, neîndeplinirea acestei condiții atrăgând exmatricularea conform Art. 18 din Regulamentul de funcționare a activității didactice pe baza Sistemului European de Credite Transferabile. După ce optați să recuperați discipline restante, este nevoie să plătiți taxa aferentă creditelor de recuperat până la data de 16 octombrie 2020, apoi să urmați cursurile și să promovați examenul.

Studenții aflați în anul III licență sau anul II master trebuie să selecteze și să promoveze toate disciplinele (inclusiv cele nepromovate din anii anteriori) pentru a putea susține examenul de licență / disertație în anul în curs.

B) Imprimați contractul de studii în 2 exemplare, față-verso

 

 

Pasul 3: Vizarea legitimațiilor de transport și a carnetelor de student

Vizarea legitimațiilor de transport și a carnetelor se poate realiza după înmatricularea în noul an universitar (deci DUPĂ completarea și semnarea de student a contractelor - realizarea pasului 1 și 2 din acest anunț).

 

Contractele de școlarizare și de studiu menționate la punctele 1 și 2 se vor aduce fizic la sediul UAD (Piața Unirii 31) în perioada 5 – 9 octombrie 2020. Totodată, vor exista locuri speciale de depozitare a acestora, conform indicațiilor regăsite la fața locului. Studenții care nu au posibilitatea de a se deplasa la Cluj-Napoca în perioada 5-9 octombrie sunt rugați să transmită contractele prin servicii de curierat/poștă.

 

Studenții care doresc să își vizeze carnetele și legitimațiile de transport, sunt rugați să le depoziteze în locurile speciale de depozitare a acestora, regăsite la fața locului. În cazul în care contractele nu au fost semnate și predate, carnetele și legitimațiile nu se vizează! Vă recomandăm să aduceți legitimațiile de transport și carnetul de student concomitent cu contractele.

 

Atenție! Nu depășiți termenele de plată a taxelor prevăzute în contractul de școlarizare, acest lucru poate atrage exmatricularea din actualul an universitar.

1