Structura

Școala Doctorală

Şcoala doctorală din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca este acreditată şi organizează studii universitare de doctorat în domeniul arte plastice şi decorative. Programul de studii universitare de doctorat se desfăşoară în cadrul şcolii doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat şi cuprinde: a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul şcolii doctorale; b) un program individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică. Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universităţii, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.

Școala doctorală este condusă de Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) coordonat de un director. Consiliul Şcolii Doctorale se stabileşte prin votul universal, direct şi secret al conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală. Directorul CSD conduce Consiliul Școlii Doctorale şi este numit de către Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) dintre conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale. Directorul CSD este asimilat directorului de departament, iar consiliul şcolii doctorale este asimilat consiliului departamentului. Directorul CSD poate fi demis conform Codului studiilor universitare de doctorat. El poate demisiona din funcţie prin prezentarea unei cereri scrise către rector conform prevederilor legale pentru funcţiile de conducere.

Principalele atribuţii ale Consiliului Școlii Doctorale, alături de directorul CSD, sunt:

a) elaborarea regulamentului şcolii doctorale; 
b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii doctorale unor conducători de doctorat, precum şi stabilirea de standarde minimale de performanţă ştiinţifică în vederea aplicării obiective a acestor proceduri;
c) înmatricularea şi exmatricularea studenţilor-doctoranzi, la propunerea conducătorilor de doctorat membri ai şcolii doctorale;
d) luarea deciziilor privind avizarea statului de funcţii al personalului didactic şi de cercetare afiliat şcolii doctorale, după caz;
e) asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării sau a autorizării provizorii a şcolii doctorale;
f) alte atribuţii specifice.

Director Consiliu Școală Doctorală
Prof. univ. dr. Aurel Codoban

Membri Consiliu Școală Doctorală

  1. Prof. univ. dr. Alexandru Alămoreanu
  2. Prof. univ. dr. Ioan Sbârciu
  3. Prof. univ. dr. Radu Solovăstru
  4. Lăpușan Cristian-Gabriel, student - doctorand

Anunțuri

Calendar alegeri CSD și CSUD

Anunț concurs director CSUD UAD Cluj-Napoca 2016

Candidaturi studenți: