Conducere

Consiliul de Administrație

Consiliul de Administraţie este constituit din rector, prorectori, decani, directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor, ales de către aceştia în baza unei metodologii proprii, aprobate de senat.

Consiliul de Administraţie al universităţii asigură, sub conducerea rectorului, conducerea operativă a universităţii şi aplică deciziile strategice ale senatului universitar.

Consiliul de Administraţie are următoarele atribuții:

a) stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
b) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
c) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
d) avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
e) aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de senatul universitar;
f) propune senatului universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi mediu şi politici pe domenii de interes ale universităţii;
g) organizează concursul pentru ocuparea postului de director general administrativ;
h) propune senatului acordarea anului sabatic;
i) propune structura şi componenţa comisiei de etică universitară;
j) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor senatului;
k) propune senatului formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora, cu respectarea standardelor de eficienţă şi asigurarea calităţii;
l) avizează propunerile făcute de către rector privind repetarea examenului medical complet al angajaţilor;
m) înaintează senatului, spre aprobare, propunerile consiliilor facultăţilor privind condiţiile de desfăşurare a examenelor de admitere, planurile de învăţământ, cifra de şcolarizare pentru viitorul an universitar şi metodologia pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă, master;
n) aprobă deplasările în ţară şi străinătate a membrilor comunităţii universitare în timpul desfăşurării procesului de învăţământ, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi administrativ, dispunând măsurile necesare pentru derularea în bune condiţii a procesului didactic sau administrativ;
o) ia decizii operaţionale cu privire la achiziţii şi investiţii, cu excepţia situaţiilor în care legislaţia în vigoare prevede altele;
p) propune senatului, spre aprobare, criteriile specifice de acordare a burselor pentru studenţi, precum şi cuantumul acestora;
r) aprobă transferul studenţilor, în cadrul universităţii, de la o facultate la alta, ori de la alte universităţi;
s) aprobă premieri ale salariaţilor universităţii;
ş) propune conferirea titlurilor de Doctor Honoris Causa, profesor emerit şi a calităţii de membru al comunităţii universitare;
t) elaborează metodologii cu privire la evaluarea periodică a rezultatelor şi performanţelor personalului didactic şi de cercetare din universitate;
ţ) propune senatului sancţionarea unor membri ai personalului universităţii;
v) propune taxe şi penalităţi pentru întârzierea la plata taxelor pentru: depăşirea duratei de şcolarizare prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor şi a altor forme de verificare, care depăşesc prevederile planului de învăţământ;
x) propune scutirea de la plata unor taxe, penalităţi sau alte sume datorate universităţii, cu respectarea prevederilor legale;
z) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de senatul universitar, conform legii.

Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună, sau de câte ori este nevoie, la convocarea rectorului sau a 1/3 dintre membrii săi. La şedinţele consiliului de administraţie pot participa fără drept de vot, invitaţi ai rectorului.

Documente de referință

Componență Consiliul de Administrație al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca