Despre noi

Control intern managerial

În conformitate cu legislația în vigoare, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca aplică, în administrarea activităților sale, principiul controlului intern managerial. Consecutiv, în cadrul UAD funcționează Comisia de monitorizare ale cărei atribuții sunt monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, respectiv actualizarea registrelor de riscuri şi a procedurilor formalizate pe procese sau activităţi – proceduri de sistem şi proceduri operaţionale.

Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii structurilor academice și administrative ale UAD şi este coordonată de către preşedinte, persoană care deţine funcţie de conducere. Secretarul comisiei şi înlocuitorul acestuia sunt desemnaţi de către preşedinte. Modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea preşedintelui acesteia şi se stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi activităţilor, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei.

Comisia de monitorizare întreprinde următoarele activități: a) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la care se ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora; b) analizează şi prioritizează, anual, riscurile semnificative prin stabilirea limitelor de toleranţă la risc; c) analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmite spre aprobare conducătorului entităţii publice; d) analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor anuale, de la nivelul structurilor academice și administrative; e) analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor.

În vederea desfăşurării activităţii, Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare. Obiectivele, activităţile, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor de control luate de către conducerea entităţii se cuprind în Programul de dezvoltare care se actualizează, anual, la nivelul fiecărei entităţi publice.
În Programul de dezvoltare se evidenţiază, în mod distinct, acţiunile de perfecţionare profesională, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cu funcţii de execuţie prin cursuri organizate de organisme de interes public abilitate. 

Contact:

Lect. univ. dr. Olimpia Bera, prorector asigurarea calității și președinte Comisia de monitorizare
Tel: 0264-591.577;
E-mail:olimpia.bera@uad.ro

Documente de referință

LEGISLAȚIE:

Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităţilor publice

Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 200/26.02.2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

INTERNE:

Regulamentul Comisiei de monitorizare

Regulamentul Echipei de gestionarea riscurilor

Componență Comisia de monitorizare