Structura

DSPP

Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic (DSPP) se subordonează rectorului și oferă un program de studii psihopedagogice pentru domeniul artelor plastice sau decorative – nivelurile I și II –, precum și un program de formare continuă și perfecționare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar. 

Similar celorlalte departamente din cadrul UAD, DSPP este o unitate funcțională ce cuprinde cadrele didactice cu competențe într-un domeniu bine definit.

Departamentul este condus de un director de departament, acesta fiind sprijinit în activitatea sa de Consiliul departamentului.

Directorul de departament are în principal următoarele atribuţii:
a) realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului; 
b) propune consiliului de departament spre aprobare planurile de învăţământ şi statele de funcţii şi transmite rectorului hotărârile adoptate de consiliu;
c) răspunde de managementul cercetării ştiinţifice la nivelul departamentului;
d) răspunde de evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul departamentului;
e) coordonează managementul resurselor umane la nivelul departamentului;
f) avizează fişa individuală a postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic aflat în subordine;
g) răspunde în faţa senatului universitar pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;
h) propune şi pune în aplicare sancţiunile disciplinare aplicate personalului didactic şi de cercetare, didactic auxiliar şi administrativ.

Consiliul departamentului ajută Directorul de departament în realizarea managementului şi în conducerea operativă a departamentului. Consiliul departamentului, sub coordonarea directorului de departament, adoptă hotărâri şi are responsabilităţi în domeniul său de activitate în acord cu prevederile legale în vigoare şi cu carta universitară. Consiliul departamentului este alcătuit din 3 reprezentanţi, fiecare program de studii/specializare având cel puţin un reprezentant.

La nivelul departamentului, directorul de departament şi membrii consiliului departamentului sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare. Consiliul Departamentului se întruneşte în şedinţe periodice la convocarea directorului de departament sau a 1/3 din membrii săi. Consiliul departamentului înaintează senatului propunerile pentru planurile de învăţământ şi statele de funcţii ale programelor de studii.

Director departament

Conf. univ. dr. Mihaela Gorcea

Membri Consiliu departament

Conf. univ. dr. Mihaela Gorcea
Lect. univ. dr. Alina Staicu

Documente de referință

Regulament practică pedagogică DSPP

Regulament inițiere-monitorizare

Regulament cercetare DSPP

Metodologie formare inițială

Metodologie formare continuă

Metodologie admitere DSPP

Metodologie absolvire DSPP

Metodologie proprie DSPP

Regulamentul de organizare și funcționare al departamentului
Organigrama Departamentului de specialitate cu profil psihopedagogic