Structura

Facultăți

UAD cuprinde două facultăți - Facultatea de Arte Plastice şi Facultatea de Arte Decorative şi Design - incluzând fiecare câte 5 departamente. Facultățile sunt conduse de Consiliile de facultate care sunt compuse din reprezentanți ai cadrelor didactice și studenților. Conducerea operativă a facultăților este asigurată de decani care sunt numiți de rector, în urma unui concurs public. Decanii sunt sprijiniți în activitatea lor de către prodecani.

Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii. Componenţa membrilor consiliului facultăţii este de maximum 75% cadre didactice şi de cercetare, respectiv minimum 25% studenţi. Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, iar reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii. Şedintele Consiliului facultăţii sunt conduse de decan.

Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii:
a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;
b) aprobă programele de studii gestionate de facultate;
c) controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii;
d) analizează procesul de învăţământ, creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică din departamente;
e) avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare din cadrul departamentelor facultăţii şi le înaintează consiliului de administraţie;
f) stabileşte, la propunerea directorului de departament, mărirea normei didactice a personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora, precum şi, în cazuri de excepţie, diminuarea normei didactice minime şi completarea acesteia cu activităţi de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii;
g) avizează propunerile departamentelor de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
h) avizează planurile de învăţământ şi le înaintează senatului, spre aprobare;
i) avizează minimum 2 candidaţi pentru concursul de selecţie privind ocuparea funcţiei de decan al facultăţii, conform legii;
j) propune Senatului acordarea titlurilor de profesor emerit şi cadru didactic asociat;
k) avizează propunerile decanului referitoare la sancţiuni şi recompense, care se înaintează spre aprobare senatului.

Decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către  noul rector al universităţii la nivelul facultăţii. La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil din ţară ori din străinătate care, pe baza audierii în plenul consiliului facultăţii, au primit avizul acestuia de participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi. Decanul este numit de către rector şi mandatul său este de 4 ani, acesta putând fi înnoit cel mult de două ori. În funcţia de decan pot fi numiţi membri titulari cu drepturi depline ai comunităţii universitare, specialişti în domeniul artelor vizuale. Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea facultăţii. Decanul prezintă anual un raport consiliului facultăţii privind starea facultăţii. Decanul conduce şedinţele consiliului facultăţii şi aplică hotărârile rectorului, consiliului de administraţie şi senatului universitar.

Decanul are, în principal, următoarele atribuţii:
a)  conduce şedinţele consiliului facultăţii;
b) aplică hotărârile rectorului, consiliului de administraţie şi senatului universitar;
c) prezintă anual un raport consiliului facultăţii privind starea facultăţii;
d) urmăreşte desfăşurarea procesului educaţional din facultate;
e) semnează actele privind activitatea facultăţii, diplome şi certificate, conform prevederilor legale, răspunzând pentru corectitudinea acestora;
f) poate anula rezultatele unui examen şi poate dispune reorganizarea examenului în cazul în care Comisia de etică şi deontologie universitară a stabilit că aceste rezultate au fost obţinute prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară;
g) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din facultate, conform legii;
h) răspunde de respectarea obligaţiilor profesionale ale cadrelor didactice din facultate, îndeplinirea obligaţiilor asumate prin statele de funcţii, a orarului etc.
i) avizează fişa individuală a postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic aflat în subordine;
j) răspunde în faţa senatului universitar pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;
k) propune şi pune în aplicare sancţiunile disciplinare aplicate personalului didactic şi de cercetare, didactic auxiliar şi administrativ.

Prodecanii sunt numiți de decani, pe baza consultării consiliului facultăţii. Prodecanii răspund, în faţa decanului şi a consiliului facultăţii, pentru întreaga activitate depusă. Numărul prodecanilor la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca este de doi (câte unul pentru fiecare facultate). Durata mandatului de prodecan este de 4 ani, acesta putând fi înnoit cel mult de două ori.

Prodecanii au, în principal, următoarele atribuții:
a) pregătesc întrunirile consiliului facultăţii, redactează procesele verbale ale întrunirilor;
b) asigură caracterul statutar, în raport cu legislaţia în vigoare şi cu prezenta cartă, al deciziilor consiliului facultăţii, semnalând decanului eventuale situaţii de decizii nestatutare;
c) în colaborare cu decanii, contribuie la procesul de îmbunătățire continuă a curriculei aferente programelor de studii și la identificarea și rezolvarea problemelor studențești din facultatea respectivă.