Structura

Direcţia General Administrativă

Director General Administrativ

Activitatea Direcţiei General Administrative este coordonată de Directorul general administrativ a cărui responsabilitate este funcţionarea eficientă a serviciilor administrative din subordinea lui. Directorul general administrativ este subordonat rectorului.

Contact
Director General Administrativ - Ing. Călin Ioan LESPUC
Tel / Fax: +40-264-598.190

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 210, 211
E-mal: calin.lespuc@uad.ro

 

Secretar - Camelia OACHIŞ

E-mail: camelia.oachis@uad.ro

Birou tehnic

Misiunea biroului este de a asigura realizarea evidenţei şi mişcărilor de mijloace fixe şi obiecte de inventar, întreţinere şi reparaţii clădiri, utilaje, instalaţii şi unelte, lucrări de investiţii, reparaţii capitale, reabilitări, colaborarează cu furnizorii de utilităţi învederea încheierii de contracte şi urmărirea derulării acestora, coordonare transport cu mijloacele de transport în proprietatea instituţiei, asigurarea stării de curăţenie, asigurarea serviciului de pază, etc.

Contact:
Tel / Fax: +40-264-593.196
Tel: +40-264-596.454, 598.668, 593.607 int. 213

Inginer - Sorin Vasile VANCEA, sef Birou Tehnic Administrativ

Administrator patrimoniu - Claudiu ALMĂȘAN
Birou achiziții publice

Misiunea biroului este de a achiziţiona lucrări de investiţii, mentenanţă, produse, utilaje, echipamente în conformitate cu planurile de achiziţii întocmite.

Contact:

Șef Birou Achiziţii - Nicoleta SOLOMONEAN
E-mail: nicoleta.solomonean@uad.ro

Administrator patrimoniu - Ana ULCHIANU

E-mail: ana.ulchianu@uad.ro 

Tel. / fax: +40-264-598.668

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 593.607 int. 212, 214

 

Regulament organizare Birou Achiziții Publice

Proceduri

Achiziție directă POS 02.02

Documentație de atribuire POS 02.03

Programul anual achizițiilor publice POS 02.01

 

Formulare
Formular - Solicitare achiziţie
Formular - Referat servicii, produse, lucrări

Serviciul social-administrativ

Biroul are în administrare spaţiile locative (cele două cămine studenţeşti) şi cele două case de creaţie ale UAD Cluj-Napoca.

Contact

Administrator patrimoniu - Ana CERNUCAN, coordonator serviciu

Tel: +40-264-593.196, interior 213

Administrator cămin Albac - Dan Petru MAJA
Tel: +40-264-541.190
Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 370
Administrator cămin Vaida-Voevod - Dan Angelo BUCUR
Tel: +40-264-545.482
Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 360
Administrator Casa de creație Beliş - Ovidiu FAUR
Tel: +40-264-334.221

Casa de creație Șutu - Ovidiu ROTAR

Direcția economică

Directorul economic
Directorul economic coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate contabil-financiară la nivelul instituţiei. De asemenea, realizează analizele ce se impun pentru creşterea eficienţei economice.
Este subordonat ierarhic Rectorului.

Contact:
Director Economic - Ec. Adina GROAPĂ
Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 220
E-mail: adina.groapa@uad.ro
Financiar-Contabilitate

Biroul Contabilitate are misiunea de a realiza operaţiunile financiar-contabile. Compartimentul Financiar din cadrul Biroului Contabilitate are următoarele atribuţii: verificarea zilnică a extraselor de cont în lei şi valuta pentru toate activitatile UAD; verificarea zilnică a raportului de casă; întocmirea deconturilor pentru deplasări interne şi externe, precum şi documentaţia bancară pentru drepturile ce revin din deplasări; verificarea concordanţei dintre referatele de necesitate şi documentaţia anexată, etc.

Contact:
Șef Birou contabilitate, Administrator financiar - Ec. Mihaela GROZA
Tel: / Fax: +40-264-596.454

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 222
E-mail: contab@uad.ro

Administrator financiar  - Ec. Manuela CAZAN
Administrator financiar - Ec. Mihaela POP

Administrator financiar - Ec. Emil NICOARĂ

Administrator financiar - Ec. Denisa PUICAR

Biroul financiar

Contact:
Tel: / Fax: +40-264-596.454

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 221
E-mail: contab@uad.ro

Șef Birou financiar, Administrator financiar - Ec. Sorina TECAR

Administrator financiar - Ec. Ramona RUS
Administrator financiar - Ec. Monica GUI
Administrator financiar - Ec. Lorena Ioana MOLDOVAN
Administrator financiar - Adina NICOARĂ

Compartiment Casierie

Compartimentul Casierie are ca şi atribuţii colectarea şi raportarea conform programului stabilit a veniturile încasate zilnic; verificarea concordanţei dintre sumele cuprinse în borderourile de încasări şi sumele depuse eliberând în acest sens chitanţe pentru sumele încasate; gestionarea chitanţierele cu şi fără regim special specifice activităţii; centralizarea zilnică a sumele încasate întocmind centralizatoarele pe surse de venituri conform nomenclatoarelor, etc.

 

Orar de funcționare

L-J: 12-15

V: 11-13

Nu se fac plăți în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, casieria fiind închisă.

Contact:
Administrator financiar - Lăcrămioara SUCIU      
Tel. / Fax: +40-264-596.454

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 201

Compartiment Gestiune

Compartimentul Gestiune urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea şi administrarea bunurilor materiale şi băneşti pe baza documentelor înregistrate în contabilitate, a celor din evidenţa tehnic-operativă şi a altor documente care reflectă modul în care a fost folosit şi protejat patrimoniul unităţii.

Contact:

Administrator financiar - ..................

Tel. / Fax: +40-264-596.454

Tel: +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 312

Biblioteca

Biblioteca funcţionează cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a Cartei Universităţii.
Consultarea colecţiilor se realizează în sala de lectură sau prin împrumut la domiciliu, în funcţie de categoria în care se încadrează utilizatorii. Ei au acces la colecţiille bibliotecii în funcţie de statutul acestora.

Contact:
Responsabil bibliotecă - Georgina PRIGON 
Tel: +40-264-595.794

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 310
E-mail: biblioteca@uad.ro

Bibliotecar - Alexandru HRIȘCU
Bibliotecar - Ancuţa BELEI
Legător manual, administrator patrimoniu - Marta ADORJANI

Direcția Secretariat și Juridic

Compartiment Secretariat

Direcția Secretariat și Juridic a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca vă stă la dispoziţie de luni până joi, între orele 12.00-14.00, cu informaţii privind activitatea şi funcţionarea instituţiei.
Nu ezitaţi să vă adresaţi personalului Direcției în legătura cu orice nelămurire pe care o aveţi.

Pentru a facilita comunicarea cu studenţii şi publicul, UAD pune la dispoziţia doritorilor informaţii cuprinzătoare ce pot fi uşor accesate pe pagina web a universităţii.
Pentru informaţiile de detaliu care nu îşi găsesc răspunsul în categoriile paginii de internet, adresaţi-vă direct personalului nostru.

Contact:

Director - Silvia HANDRU

E-mail: silvia.handru@uad.ro

Secretar-şef - Anamaria BAIAS

E-mail: secretarsef@uad.ro

 
Tel: +40-264-591.577 / Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 110

Facultatea de Arte Plastice
Secretar - Fatima-Natalia AHMED
Tel: +40-264-591.771 / Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fap-secretariat@uad.ro

Facultatea de Arte Decorative şi Design
Secretar - Maria MANASES
Tel: +40-264-591.771 / Fax: +40-264-592.890

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 111
E-mail: fadd@uad.ro

Registratură / Secretar eliberări diplome / arhivar - Nastasia POP-VANCEA
Tel: +40-264-593.386 / Fax: +40-264-592.890

E-mail: nastasia.pop@uad.ro

Secretar Şcoala Doctorală - Teodora GECAN
Tel: +40-264-593.386 / Fax: +40-264-592.890

Email: teodora.gecan@uad.ro

 

Secretar D.S.P.P. - Grade didactice  Anca Liana KISS

 Tel: +40-264-593.386 / Fax: +40-264-592.890

Email: secretariat.dspp@uad.ro

Compartiment Juridic

Compartimentul juridic este organizat şi funcţionează în subordinea directă şi nemijlocită a Directorului Direcției Secretariat și Juridic a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca.

Contact:
Consilier juridic - Cătălina MORAR

E-mail: catalina.morar@uad.ro

Consilier juridic: Ovidiu TOMA

Tel: / Fax: +40-264-591.946

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 233

Birouri și Compartimente

Compartimentul Resurse umane și salarizare

Compartimentul resurse umane și salarizare funcționează în subordinea rectorului și realizează evidenţa şi gestionarea personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cerinţele de modernizare ale sistemului de date prin: elaborarea şi utilizarea unor tehnici adecvate, aplicarea deciziilor în gestionarea resurselor de personal şi a salarizării, evaluarea periodică împreună cu conducerea universităţii şi decanii facultăţilor a gradului de adecvare a postului existent la nevoile didactice, ştiinţifice şi de serviciu ale universităţii.
De asemenea, realizează recrutarea resurselor umane prin: identificarea de candidaţi calificaţi pentru ocuparea diferitelor categorii de posturi şi asigurarea concordanţei dintre aptitudinile, competenţele profesionale şi cerinţele postului.

Contact:

Administrator financiar - Silvia MOZORAN
E-mail: silvia.mozoran@uad.ro
Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 232

Administrator financiar - Diana MOZORAN

E-mail: diana.mozoran@uad.ro
Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 232

Administrator financiar - Angela CHEȘUȚ

E-mail: angela.chesut@uad.ro 

Administrator financiar - Simona MUREŞAN

E-mail: simona.muresan@uad.ro

Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 203

E-mail: resurse.umane@uad.ro

Control financiar preventiv propriu

Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni din punctul de vedere al legalităţii şi regularităţii şi al încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, după caz, stabilite potrivit legii.

Contact:

Administrator financiarEc. Sorina TECAR 
Tel. / fax: +40-264-596.454

Tel. +40-264-593.196, 598.668, 593.607 int. 232

Compartiment Audit intern

Compartimentul Audit public intern este subordonat rectorului și desfăşoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, ajutând entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică menită să evalueze şi îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere. Componenta de asistenţă şi de consiliere ataşată auditului intern îl distinge categoric de orice acţiune de control sau inspecţie.

Contact:
Economist auditor - Marta BIRIȘ
Tel: +40-264-596.454, 593.196, 598.668, 593.607 int. 141

Centrul de Comunicații și Tehnologia Informației

Centrul de Comunicații şi Tehnologia Informatiei își desfășoară activitatea în subordinea rectorului. Misiunea centrului este deţinerea tehnologiei necesare pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea) informației, în particular prin folosirea computerelor.

Contact:

Inginer sistem - Dr. Oana GUI

E-mail: oana.gui@uad.ro

Inginer sistem - Ioan IENEI

E-mail: ioan.ienei@uad.ro

Compartimentul Relaţii Publice, Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare

Compartimentul Relaţii Publice, Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare (CRPIPCC) își desfășoară activitatea în subordinea prorectorului responsabil cu parteneriatele instituționale și imaginea universității, asigurând procesul de comunicare la nivel intra- și inter- instituțional prin actualizarea continuă a site-ului UAD și prin utilizarea activă a instrumentelor de comunicare de tip social media. De asemenea, compartimentul este responsabil de promovarea imaginii pozitive a UAD în raport cu instituții publice, private şi cu mass-media – locale, naționale şi internaționale – prin transmiterea spre mass-media a informațiilor de interes public şi a celor referitoare la activitățile educționale, cultural-artistice şi de cercetare desfăşurate în cadrul UAD, precum şi prin conceperea şi realizarea de campanii de promovare. CRPIPCC organizează acțiunile cultural-artistice ale UAD – naționale și internaționale – inițiate la nivel de universitate, de facultate sau de departament, respectiv organizează evenimente de tip expoziții, workshop-uri, conferințe.

CRPIPCC gestionează proiectele derulate în cadrul UAD și finanțate prin intermediul programelor comunitare, cu excepția celor finanțate prin programele coordonate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Contact:
Relaţii internaţionale
Tel: +40-264-595.021, Fax: +40-264-592.890
E-mail: relint@uad.ro


Relații publice

Tel: +40-264-595.021, Fax: +40-264-592.890

Dr. Gabriela ROSTAȘ - responsabil relații publice

E-mail: gabriela.rostas@uad.ro

Loredana GHEORGHIU - referent relații publice
E-mail: public@uad.ro

Biroul Erasmus+

Înființat în 2005, ca urmare a ordinului MEN 4284 / 2005, Biroul Erasmus + (BE+) își desfășoară activitatea în subordinea prorectorului responsabil cu parteneriatele instituționale și imaginea universității și are următoarele atribuții:

1. gestionează proiectele derulate în cadrul UAD și finanțate prin programele coordonate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). În acest sens, sarcina principală a BPC E+ este inițierea și implementarea de proiecte de mobilități internaționale ale studenților, cadrelor didactice şi ale personalului didactic auxiliar şi administrativ;

2. asigură sprijinul logistic pentru realizarea proiectelor inițiate de departamente în cadrul programelor coordonate de ANPCDEFP. De asemenea, BPC are sarcina de informare continuă a comunității academice cu privire la oportunitățile de mobilitate internațională și la tipurile de proiecte ce pot fi inițiate în cadrul programelor coordonate de ANPCDEFP.
 

Contact:
Biroul Erasmus+
Str. Plopilor nr. 62, apt. 36-M2, Cluj-Napoca
Şef Birou Erasmus+ - Lect. univ. dr. Doina IENEI 
Tel: +40-264-591.477 / Fax: +40-264-593.386
E-mail: relations@uad.ro

Administrator patromoniu - Maria IENEI

Secretar Birou Erasmus+ - Mara CUCU

CICOCA are ca obiectiv fundamental oferirea de oportunităţi de angajare a tinerilor proveniți din sistemul educaţional superior, prin activităţi de consiliere şi orientare în carieră care vizează:

a) orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional;
b) reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
c) facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările reale ale pieţei muncii;
d) creşterea angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite.

Un individ beneficiază de serviciile oferite de CICOCA prin alegere liberă, iar serviciile oferite sunt gratuite pentru studenţii Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, precum și pentru elevii potențiali candidați la concursurile de admitere organizate de UAD.

Contact:
Coordonator CICOCA - lect. univ. dr. Alina-Maria STAICU

Consilier Vocational & Orientare Profesionala - Gabriela ŢOCA

E-mail: gabriela.toca@uad.ro; centruldecariera@uad.ro

Str. Plopilor nr. 62, Cluj-Napoca

 

Documente de referință

Studiu privind perspectivele profesionale și inserția pe piața muncii a absolvenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca

Plan operațional 2020-2021

Plan de activități 2020-2021

Raport de activitate 2020-2021

Raport de activitate 2018-2019

Raport de activitate 2017-2018

Raport de activitate 2016-2017

Raport de activitate 2015

Regulament organizare și funcționare CICOCA

Centrul de Informare, Consiliere, Orientare în Carieră şi Alumni