Despre noi

Sănătate și securitate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor, situații de urgență

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca acordă o atenție susținută activităților legate de sănătatea și securitatea în muncă (SSM), de prevenirea și stingerea incendiilor (PSI) și de situații de urgență (SU). Consecutiv, la nivelul tuturor structurilor instituționale – academice și administrative – funcționează responsabili cu SSM, PSI și SU ale căror atribuții constau în instruirea periodică a personalului angajat în respectivele structuri, în informare continuă cu privire la legislația în vigoare, în semnalarea eventualelor riscuri. Scopul acestor activități este asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

În acord cu dispoziţiile legale referitoare la activitatea de securitate şi sănătate în muncă, stabilite prin Legea nr.319/2006- art.19 şi Cap.IV al HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, la nivelul UAD s-a constituit Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (CSSM) cu următoarea alcătuire :                

  • D.G.A. Călin Ioan Lespuc, președinte
  • Mircea Handru, medic medicina muncii
  • restul membrilor în curs de actualizare 

Misiunea comitetului constă în planificarea şi conducerea activităţilor de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative (planul de protecţie civilă, planul de evacuare, planul de analiză şi acoperire a riscurilor, plan de apărare împotriva inundaţiilor, planurile de protecţie N.B.C., plan de apărare împotriva incendiilor, plan de pregătire a personalului instituţiei şi a celor din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă).

Contact:
D.G.A. Călin Lespuc, președinte CSSM   
E-mail: calin.lespuc@uad.ro

Documente de referință

Legea sănătății și securității în muncă 319/2006
Legea privind apărarea împotriva incendiilor 307/2006
Manual evaluarea riscului de accidentare și îmbolnăvire