Structura

Școala Doctorală

 

Şcoala doctorală reprezintă o structură instituţională, academică, investită cu responsabilitatea organizării şi desfăşurării în cele mai bune condiţii a studiilor universitare de doctorat şi funcţionează în cadrul unei instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).

IOSUD  este condusă de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat denumit în continuare CSUD, alcătuit din conducători de doctorat şi studenţi – doctoranzi.

În cadrul UAD Cluj-Napoca, CSUD este alcătuit din 10 membri care sunt aleşi/numiţi conform metodologiei de desemnare a membrilor CSUD propusă de rectorul UAD şi aprobată de Senatul UAD. CSUD este condus de un director, care este membru de drept al CSUD. Funcţia de director al CSUD este asimilată funcţiei de prorector.

Atribuţiile principale ale CSUD sunt următoarele:

a) elaborează Regulamentul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca cu privire la organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi îl supune aprobării Senatului universităţii;
b) stabileşte strategia UAD / IOSUD;
c) elaborează şi alte propuneri de reglementări sau măsuri privind studiile universitare de doctorat în Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, în acord cu obiectivele universităţii şi cu cadrul legislativ, pentru a consolida şi mări competitivitatea studiilor universitare de doctorat;
d) stabileşte criteriile pentru înfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca;
e) decide înfiinţarea/desfiinţarea şcolilor doctorale din Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca;
f) stabileşte, împreună cu Departamentul Resurse Umane al universităţii, modul de întocmire a statelor de funcţii ale şcolilor doctorale;
g) elaborează criteriile privind organizarea şi funcţionarea programelor de studii universitare de doctorat ale şcolilor doctorale, inclusiv pe cele care privesc admiterea la aceste programe, curricula, evaluarea studenţilor-doctoranzi, criteriile de selecţie a referenţilor oficiali pentru comisiile de doctorat;
h) stabileşte criteriile de finalizare, evaluare şi valorificare a rezultatelor programelor de studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezelor de doctorat;
i) elaborează procedurile de evaluare periodică, la intervale de maximum 5 ani, a activităţii de conducere a studenţilor-doctoranzi depuse de conducătorii de doctorat titulari;
j) avansează propuneri proprii şi avizează propunerile şcolilor doctorale vizând stabilirea unor acorduri şi parteneriate/consorţii pentru desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat şi a doctoratelor în cotutelă;
k) iniţiază, depune şi urmăreşte documentaţia necesară obţinerii de fonduri naţionale şi europene pentru programele de studii universitare de doctorat şi de cercetare;
l) întocmeşte propunerile de repartizare a resurselor destinate finanţării programelor de studii universitare de doctorat;
m) analizează şi soluţionează sesizările înaintate către UAD / IOSUD.

 

Director Consiliul pentru studiile universitare de doctorat
Prof. univ. dr. Radu Solovăstru

Membri Consiliul pentru studiile universitare de doctorat

1. prof. univ. dr. Aurel Codoban
2. prof. univ. dr. Dan Rațiu
3. prof. univ. dr. Ioan Chirilă
4. prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu
5. prof. univ. dr. Atena Simionescu
6. prof. univ. dr. Adriana Lucaciu
7. dir.gen. Muzeul Național de Artă, Călin Stegerean
8. prof.univ.dr. Radu-Călin Solovăstru
9. prof.univ.dr. habil. Vlad Țoca
10. Student-doctorand Aliz Pătcaș

 

Şcoala doctorală din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca este acreditată şi organizează studii universitare de doctorat în domeniul arte vizuale. Programul de studii universitare de doctorat se desfăşoară în cadrul şcolii doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat şi cuprinde: a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul şcolii doctorale; b) un program individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică. Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universităţii, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.

Școala doctorală este condusă de Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) coordonat de un director. Consiliul Şcolii Doctorale se stabileşte prin votul universal, direct şi secret al conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală. Directorul CSD conduce Consiliul Școlii Doctorale şi este numit de către Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) dintre conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale. Directorul CSD este asimilat directorului de departament, iar consiliul şcolii doctorale este asimilat consiliului departamentului. Directorul CSD poate fi demis conform Codului studiilor universitare de doctorat. El poate demisiona din funcţie prin prezentarea unei cereri scrise către rector conform prevederilor legale pentru funcţiile de conducere.

Principalele atribuţii ale Consiliului Școlii Doctorale, alături de directorul CSD, sunt:

a) elaborarea regulamentului şcolii doctorale; 
b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii doctorale unor conducători de doctorat, precum şi stabilirea de standarde minimale de performanţă ştiinţifică în vederea aplicării obiective a acestor proceduri;
c) înmatricularea şi exmatricularea studenţilor-doctoranzi, la propunerea conducătorilor de doctorat membri ai şcolii doctorale;
d) luarea deciziilor privind avizarea statului de funcţii al personalului didactic şi de cercetare afiliat şcolii doctorale, după caz;
e) asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării sau a autorizării provizorii a şcolii doctorale;
f) alte atribuţii specifice.

Director Consiliu Școală Doctorală
Prof. univ. dr. ...................

Membri Consiliu Școală Doctorală

  1. Prof. univ. dr. habil. Vlad Țoca
  2. Prof. univ. dr. Ioan Sbârciu
  3. Prof. univ. dr. Radu Solovăstru
  4. Guleș Mihai, student - doctorand

Conducători de doctorat în cadrul Școlii Doctorale a UAD

  1. Prof. univ. dr. habil. Vlad Țoca - Istoric de artă și istoric / vlad.toca@uad.ro / Interese și teme de cercetare: Cultura vizuală; Istoria artei sec. XIX și XX; Istoriografia artei;
  2. Prof. univ. dr. Ioan Sbârciu  / ioan.sbarciu@uad.ro / 
  3. Prof. univ. dr. Radu Solovăstru / rau.solovastru@uad.ro /
  4. Prof. univ. dr. Ioan Horvath Bugnariu

 

Anunțuri