Despre noi

Regulamente, metodologii

Mai jos găsiți toate regulamentele / documentele ce reglementează activitățile din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca.

 

Universitate

Carta Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca
Regulament privind circuitul actelor UAD Cluj-Napoca
Regulament de ordine interioară UAD Cluj-Napoca
Regulamentul Comisiei de etică și deontologie profesională
Regulament de organizare şi funcţionare UAD Cluj-Napoca
Regulament privind sănătatea şi securitatea muncii
Regulamentul de organizare şi funcţionare DAC
Politici şi strategii de asigurarea calităţii în cadrul UAD
Contract colectiv de muncă la nivel grup unități învățământ

Metodologie proprie de inventariere și gestionare a funcțiilor sensibile

Metodologie funcții sensibile

Strategia pentru transformare digitală a UAD

Metodologie organizare și desfășurare concurs public pt. selectarea decanilor în UAD Cluj-Napoca

Senat

Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului UAD Cluj-Napoca

Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei Senatului pentru cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei Senatului pentru dezvoltarea curriculei
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei Senatului pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei Senatului pentru probleme studenţeşti

Consiliu de administraţie

Regulament de organizare şi funcţionare Consiliul de Administraţie al UAD Cluj-Napoca

Facultăţi

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii
Regulament de organizare şi funcţionare facultate

Departamente

Regulament de elaborare a statelor de funcţii
Regulament de iniţiere şi monitorizare programe de studii
Regulament de organizare şi funcţionare departament UAD
Regulament privind elaborarea şi revizuirea planurilor de învăţământ

IOSUD

Metodologie concurs director CSUD
Metodologie desemnare membri CSUD şi CSD
Regulament privind abilitarea şi cooptarea conducătorilor de doctorat UAD

 Regulament Școala Doctorală

Cicluri de studii

Metodologie privind finalizarea studiilor UAD
Regulament studii universitare de  masterat UAD
Regulamentul studiilor universitare de doctorat UAD
Metodologia proprie de organizare program de formare psihopedagogică
Metodologie de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini ţări terţe UE

Admitere

Metodologia proprie a UAD pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență 2023
Metodologie proprie de admitere masterat 2023 UAD
Metodologie proprie de admitere doctorat 2023 UAD

Cadre didactice

Metodologie proprie de promovare pe posturi didactice

Metodologie de concurs ocupare posturi didactice vacante
Anexa 1 la Metodologie de concurs ocupare posturi didactice vacante
Metodologie privind menţinerea calităţii de titular
Regulament privind evaluarea activităţii personalului didactic

Anexa-01a Fişă de autoevaluare practicieni

Anexa-01b Fişă de autoevaluare teoreticieni

Anexa-02 Fişă de evaluare de către director departament

anexa-05 Fişă de evaluare de către decan

Anexa-06 Fişă de evaluare anuală

Anexa-03 Fişă de evaluare colegială

Anexa-04a Chestionar de evaluare a activităţii didactice de către studenţi Discipline practice

Anexa-04b Chestionar de evaluare a activității didactice de către studenți Discipline teoretice

Formare continuă cadre didactice preuniversitar

Metodologie proprie privind formarea şi dezvoltarea profesională continuă

Studenţi

Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor din cadrul UAD
Anexa 1 la Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor din cadrul UAD
Regulament privind activitatea profesională a studenţilor
Regulament privind activitatea pe baza Sistemul European de Credite Transferabile
Regulament privind recunoaşterea perioadei de studii efectuate în străinătate
Regulament privind mobilitatea academică definitivă a studenților
Regulament recunoaştere-echivalare mobilităţi Erasmus+
Regulament echivalare studii
Regulament privind păstrarea evidenţei activităţii studentilor
Regulament examinare şi notare studenţi
Regulament de acordare a burselor
Regulament criterii de ierarhizare pe locuri bugetate
Regulament privind cazarea în caminele studențești UAD
Procedura de lucru privind cazarea în căminele studenţeşti
Regulament de organizare internă cămine studenţeşti UAD
Regulament privind regimul actelor de studii
Regulament privind stimularea studenţilor cu performanţe

Regulament practică pedagogică DSPP

Metodologie admitere DSPP

Metodologie absolvire DSPP

Chestionar studenţi - practicieni
Chestionar studenţi - teoreticieni

Alegeri interne

Metodologie de alegeri UAD
Metodologie organizare referendum
Regulament de alegeri UAD studenţi