Conducere

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității

Parte integrantă a sistemul de management al calității pus în operă în cadrul UAD care are la bază principiul DO then CHECK („Acționează și apoi verifică), Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) are drept misiune verificarea activităților întreprinse de Departamentul de Asigurare a Calității (DAC) - coordonat de prorectorul de profil - și de Reprezentantul cu managementul calității (RMC), asigurându-se astfel eficacitatea proceselor de asigurarea calității.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare;
b) promovează în universitate o cultură şi o politică a calităţii;
c) analizează nivelul implementării sistemului calităţii în conformitate cu normele ARACIS şi cu politica şi strategia asumată de UAD;
d) analizează şi dezbate  propunerile pentru regulamente, metodologii, proceduri şi alte documente prezentate de către DAC;
e) prezintă periodic senatului universitar rapoarte de evaluare internă / monitorizare şi control ce vor sta la baza rezoluţiilor senatului;
f) acordă consultanţă  în managementul calităţii;
g) verifică respectarea cerinţelor normative ale ARACIS cu privire la personalul didactic şi a raportului optim dintre numărul de cadre didactice şi numărul de studenţi ca precondiţie a calităţii predării, învăţării şi evaluării;
h) funcţionează ca structură de audit intern în privinţa evaluării şi asigurării calităţii procesului didactic şi a performanţelor studenţilor;
i) monitorizează şi evaluază calitatea prin comparaţie cu alte universităţi, inducând emulaţia şi competitivitatea;
j
) verifică dacă procedurile de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral respectă consecvent  şi riguros regulamentul de evaluare la nivelul departamentului şi a managementului universităţii (autoevaluare, evaluarea directorului de departament, evaluarea colegială, evaluare de către studenţi);
k
) întocmeşte raportul anual de evaluare internă / monitorizare şi de control asupra activităţii conducerii executive a universității (Rector, Consiliul de Administraţie, Departamentul de Asigurarea Calității, RMC) cu privire la asigurarea calității. Conducerea executivă va implementa propunerile de îmbunătăţire a calităţii stipulate în raport.

Documente de referință

Componență Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității